O NAS
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej została utworzona 16 czerwca 2004r. (wpis do KRS z dnia 30.12.2004r.w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000225451) w formie Spółki Akcyjnej.

Kapitał założycielski wynosił 500.000,00 zł, założycielami ARMZ S.A. byli: Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach, Rafineria Trzebinia S.A. z siedzibą w Trzebini, Agencja Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie, Gmina Trzebinia, Gmina Chrzanów, Gmina Libiąż, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Jaworznie, ZGE „Janina” Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu.

Obecnie kapitał wynosi 3.066.000,00 zł, a akcjonariuszami są: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Gmina Chrzanów, Gmina Trzebinia, Gmina Libiąż oraz Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Jaworznie.

Osobą statutowo upoważnioną do reprezentowania Spółki jest Prezes Zarządu – Pan Henryk Sawka.

Spółka jest instytucją otoczenia biznesu.

Kapitał zakładowy: 3.066.000,00 PLN
Kapitał wpłacony: 3.066.000,00 PLN

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
NIP: 6282088858, REGON: 356905372
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000225451

W marcu 2008 r. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. wprowadziła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, a od lipca 2008 roku ARMZ S.A. posiada akredytację Krajowego Systemu Usług dla MŚP.

Obecnie Spółka posiada certyfikat ISO w zakresie:

 • świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych, informacyjnych, finansowych – udzielanie pożyczek
oraz akredytację Krajowego Systemu Usług dla MŚP w zakresie usług:
 • doradczych o charakterze ogólnym,
 • szkoleniowych,
 • informacyjnych,
 • finansowych – udzielanie pożyczek.

Misja:
Misją Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jest rozwój przedsiębiorczości, w szczególności wspieranie sektora MŚP, poprzez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz nowych, trwałych miejsc pracy, a tym samym przeciwdziałanie bezrobociu w regionie.

Henryk Sawka
Prezes Zarządu ARMZ S.A.

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. prowadzi działalność doradczo-informacyjną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Do zadań ARMZ S.A. należy świadczenie usług informacyjnych, doradczych, finansowych i szkoleniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób planujących podjęcie działalności gospodarczej oraz bezrobotnych.

Zakres działania Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. obejmuje:
 • bezpłatne usługi informacyjne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • pomoc w uzyskaniu korzystnych pożyczek i poręczeń kredytowych, w tym Fundusz Pożyczkowy ARMZ dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
 • pomoc w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności,
 • opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, opinii, ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych oraz innych związanych z profilaktycznym zabezpieczeniem i usuwaniem szkód górniczych,
 • działalność szkoleniową (SZCZEGÓŁY OFERTY),
 • działalność promocyjną.

logaloga