Przedsiębiorca z PO WERem!

Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności. 

Wsparcie pomostowe udzielane jest w postaci finansowego wsparcia pomostowego w wysokości:  średnio 1 200 zł/m-c (z zastrzeżeniem, że wsparcie nie przekroczy 1 300 zł/m-cznie) na Uczestnika Projektu, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.

Każdy Uczestnik/czka projektu, który otrzymał/a wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął/ła działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Wsparcie pomostowe jest przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Dokumenty:

Załącznik nr 1 do wniosku o wsparcie pomostowe – oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 2 do wniosku o wsparcie pomostowe formularz pomocy

Załącznik nr 3 do wniosku o wsparcie pomostowe zestawienie planowanych wydatków

Wsparcie pomostowe – szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Załącznik nr 5a – karta oceny formalnej

Załącznik nr 5b – karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 do wniosku o wsparcie pomostowe – oświadczenie

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Umowa o wsparcie pomostowe