Przedsiębiorca z PO WERem!

O wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się jedynie zakwalifikowani do udziału w projekcie Uczestnicy/czki, którzy/re wzięli/ły udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji.

Jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej wynosi 23 050,00 zł.

Uczestnicy/czki zobowiązani/ne będą do przygotowania i złożenia biznesplanu. Każdy Uczestnik/czka może skorzystać z pomocy eksperta dotacyjnego, który będzie służył pomocą techniczną w wypełnianiu biznesplanu.

Dokumenty:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załącznik nr 1 – biznesplan

Załącznik nr 2 do biznesplanu – oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 2a – karta oceny formalnej

Załącznik nr 2b – karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 3 do biznesplanu – formularz pomocy

Załącznik nr 3 -Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 4 do biznesplanu – zestawienie wydatków

Załącznik nr 5 do biznesplanu – oświadczenia

Lista osób zaangażowanych w realizację projektu

Standard oceny biznesplanu