V wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5 -, 32-500 Chrzanów, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Chrzanowie. Biuro Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Jest to piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Jednocześnie informujemy, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie, to jest Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) 00-133 Warszawa.