Nowy Start III

 

 

Projekt ,,Nowy Start III” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,                    8 Oś priorytetowa, Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 265 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika  w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi) i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem i/ lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie woj. małopolskiego. 

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do 265 osób w tym (159 kobiet i 106 mężczyzn) zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie województwa małopolskiego. Między innymi są to:

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy
 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • osoby odchodzące z rolnictwa

Planowane efekty:

 • 133 Uczestników projektu po opuszczeniu programu podejmie prace lub będzie kontynuowało zatrudnienie,
 • 60 Uczestników projektu podejmie działalność gospodarczą,
 • Zostaną dofinansowane nowe miejsca pracy utworzone w Przedsiębiorstwach Społecznych w liczbie 9.

 

Wartość projektu: 5 197 681,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 418 029, 53 PLN

 

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu ,,Nowy Start III”:

 • proces identyfikacji potrzeb Uczestników projektu
 • realizacja szkoleń/kursów/studiów podyplomowych
 • realizacja staży
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
 • tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 • dodatki relokacyjne/sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia
 • dodatki aktywizacyjne

Rekrutacja do projektu:

Nabory odbywają się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć:

 •  osobiście w biurze projektu
 •  AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A.

              32-500 Chrzanów
              ul. Grunwaldzka 5
                tel.: 32 645-19-68
              e-mail: biuro@armz.pl
              www.armz.pl

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub email: k.zastawnik@armz.pl
 • niezbędne dokumenty należy składać w godzinach 7:00-15:00

 

Materiały do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nowy start III

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie kandydata

Załącznik nr 4 – Oświadczenie pracodawcy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o odejściu z rolnictwa

Klauzula informacyjna do podpisu przez pracodawcę

 

Wyniki naborów

Lista I naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu Nowy start III

Lista II naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu Nowy start III

Lista III naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu Nowy start III

Lista IV naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu Nowy start III

Lista V naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu Nowy start III