Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
16528
post-template-default,single,single-post,postid-16528,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Chrzanów, dnia 09 czerwiec 2020 roku

 
Zawiadomienie
 
Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odtajnienie głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, jak też wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako Organu Spółki za okres 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 16. Zatwierdzenie wykonania celów Zarządczych za rok 2019 oraz ustalenie Celów Zarządczych na rok 2020.
 17. Wybór oraz podpisanie umowy z podmiotem świadczącym usługi, które są związane z utworzeniem i prowadzeniem rejestru akcjonariuszy.
 18. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.