Aktualności

Znak jakości MSUES »

20/12/2017

MSUES_2.0Z przyjemnością informujemy o pomyślnym wyniku przeprowadzonego w dniu 04.12.2017r. reaudytu dotyczącego znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych.

ZNAK JAKOSCI MSUES 2017 ARMZ

Uroczysta Gala Symbol 2017 »

27/11/2017

24 listopada w Katowicach przedstawiciele blisko 60 podmiotów ze świata biznesu, nauki i samorządu wzięli udział w Gali Symbol 2017, zorganizowanej w zabytkowych wnętrzach hotelu Monopol w Katowicach przez wydawcę Monitora Biznesu w Rzeczypospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Liczący już 7 lat program Symbol ma na celu wyłonienie najlepszych, symbolicznych przedsiębiorstw, jednostek naukowych i samorządowych, których działalność i osiągnięcia mogą być przykładem dla wszystkich. Tytuł Symbolu przyznawany jest w kilkunastu kategoriach.

Z przyjemnością informujemy, iż wśród nagrodzonych znalazła się Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. otrzymując tytuł „Symbol Partnera w Biznesie 2017”.

INT_symbol_045INT_symbol_091List Gratulacyjny 2017 – Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej

Audyt ISO »

14/06/2017

QSCert_ISO_9001_Sign_ColorInformujemy o pomyślnym wyniku przeprowadzonego w dniu 29.05.2017r. audytu odnawiającego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO, w związku czym nasza instytucja otrzymała kolejny certyfikat w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, finansowych – udzielanie pożyczek, ważny do dnia 12.06.2020r.

ISO 2017

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach MFI »

12/05/2017

„Czas na Biznes i Ekonomię Społeczną

–  spotkanie informacyjne dla „starterów” i osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym podmiotów ekonomii społecznej

Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie,
we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie oraz Spółdzielnią Socjalną „OPOKA” i Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy zapraszają przedsiębiorców, osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli instytucji wspierających przedsiębiorczośćz terenu Małopolski Zachodniej do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach VII edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m.in.: dostępne oraz planowane formy wsparcia dla sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Zachodniej – instrumenty finansowe, w tym dla przedsięwzięć innowacyjnych oraz wsparcie informacyjno-doradcze. Ponadto, zostaną omówione możliwości i obszary współpracy podmiotów ekonomii społecznej z przedsiębiorcami.

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2017r., w Chrzanowie, w budynku Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A, ul. Grunwaldzka 5, III piętro, w godzinach 13.00-15.00.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji na stronie internetowej: www.festiwalinnowacji.malopolska.pl

ZAPROSZENIE

PLAN SPOTKANIA

mfi_plakat

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach MFI »

14/10/2016

„Kapitał na start i rozwój biznesu”
–  spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób planujących otwarcie firmy

Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie, we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie zapraszają na spotkanie informacyjnena temat oferty wsparcia oraz możliwości uzyskania kapitału dla „starterów” i osób prowadzących działalność gospodarczą w Małopolsce Zachodniej, z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji Małopolski.

Spotkanie organizowane w ramach VI edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji skierowane jest do przedsiębiorców, osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedstawicieli instytucji wspierających przedsiębiorczość z terenu Małopolski Zachodniej.

Spotkanie odbędzie się 20 października 2016r., w Chrzanowie, w budynku Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A, ul. Grunwaldzka 5, III piętro, w godzinach 13.00-15.00.

Po zakończeniu prezentacji poszczególnych tematów spotkania, uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy!

PLAN SPOTKANIA

 Więcej informacji na temat Małopolskiego Festiwalu Innowacji, którego Koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, na stronie www.festiwalinnowacji.malopolska.pl

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.10.2016r.
(tel. / fax 32 645 19 68 lub e-mail –
biuro@armz.pl)

festiwal_inn_billb_12m-final

Zapraszamy do skorzysztania z oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej »

01/08/2016

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Do pobrania: OFERTA MOWES

Mamy przyjemność poinformować, że Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), którego liderem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, a partnerami: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy otrzymał dofinansowanie na realizację 2 projektów:

„MOWES – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” (MOWES KOM) oraz „MOWES – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” (MOWES MZ).

Projekty są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Celem Partnerstwa (a tym samym projektów) jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz Małopolsce Zachodniej poprzez:

 • zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

W ramach projektów wsparciem obejmujemy:

·        w zakresie usług animacji lokalnej:

 • społeczność lokalna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej;

·        w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej:

 • soby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym,
 • podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne;

·        w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • podmioty ekonomii społecznej.

Od początku realizacji projektów działają Punkty Coworkingu Społecznego:

·   w ramach projektu MOWES KOM:

 • przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji – Kraków, ul. Szlak 73a

·        w ramach projektu MOWES MZ:

 • przy Spółdzielni Socjalnej OPOKA – Olkusz, ul. Floriańska 2
 • przy Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Osoby oraz instytucje zainteresowane działaniami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej (animacja lokalna, tworzenie oraz rozwijanie działalności podmiotów ekonomii społecznej np. fundacji, stowarzyszeń itp. oraz przedsiębiorstw społecznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. m. Kraków oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego) oraz Małopolski Zachodniej (tj. powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego) zapraszamy do kontaktu z Doradcami Pierwszego Wsparcia oraz bezpłatnego korzystania z Punktu Coworkingu Społecznego (m.in. komputera, Internetu, przestrzeni przystosowanej do pracy).

Wszelkie informacje dotyczące oferty MOWES można znaleźć na www.es.malopolska.pl

Projekty realizowane będą w okresie: 01.08.2016 – 31.07.2019

Partnerstwo uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 3 marca 2016 r. Działania MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” »

01/08/2016

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolsce Zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstww okresie do końca 31.07.2019r.

Oferowane formy wsparcia:

 • Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i warsztaty interpersonalne
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych – dotacje
 • wsparcie pomostowe (szkoleniowe i doradcze) po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej województwa małopolskiego (powiaty:chrzanowski,olkuski,oświęcimski,wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniemdziałalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. – 31.07.2019r.

Wartość projektu: 19,688,096.49 zł

STRONA PROJEKTU: czasnabiznes.eu

Zachęcamy do udziału w projekcir Praca i Sukces »

22/07/2016

Projekt Praca i Sukces

Cel Projektu:
Projekt „Praca i Sukces” ma na celu zwiększenie zdolności 80 osób pow. 30 r. ż. pozostających bez pracy, w tym niepełnosprawnych i os. powyżej 50 r. ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, wadowickiego, miechowskiego) w okresie 01.06.2016-31.12.2017 roku, poprzez realizację kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia.

Planowane efekty realizacji projektu:
– 60 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
– 100 osób niepełnosprawnych i 50+ objętych działaniami projektu
– 20% osób niepełnosprawnych uzyska zatrudnienie
– 35% osób powyżej 50 roku życia uzyska zatrudnienie

Finansowanie:
Wartość dofinansowania:  1 492 460,00 zł
Całkowita wartość projektu:  1 590 660,00zł

Do kogo kierujemy projekt?
– osób niepracujących powyżej 50 roku życia,
– osób niepełnosprawnych niepracujących pow. 30 roku życia

Oferujemy:

 • Szkolenia i Kursy zawodowe (wraz ze zwrotem kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowym)
 • Staże  (wraz ze stypendium stażowym w wys. 1750zł brutto brutto/miesiąc)
 • Wsparcie Trenera Pracy
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie psychologiczne
 • Wsparcie biznesowe dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ramach innych źródeł
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

W/w formy wsparcia określane są dla każdego uczestnika przez Doradcę Zawodowego na podstawie Indywidualnego Planu Działania

Dokumentacja rekrutacyjna:
Regulamin rekrutacji i udziału
Formularz rekrutacyjny
Kontakt:
Lider Projektu – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej

Tel. 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl

Partner – Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Tel. 32 623-06-35

Targi Pracy w Wadowicach »

16/06/2015

TARGI PRACY WADOWICE 2015

W piątek 12 czerwca na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Podstawowych nr 1 w Wadowicach odbyły się już po raz czwarty Targi Pracy.

Patronat honorowy nad targami objęli starosta wadowicki Bartosz Kaliński i oraz Burmistrz Wadowic
dr Mateusz Klinowski.

Oprócz pracodawców m.in firma SKAWA z Wadowic, na targach prezentował się również  Ochotniczy Hufiec Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Wojskowa Komisja Uzupełnień, a także Instytucje Otoczenia Biznesu jak ARMZ S.A czy Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.

ARMZ S.A przedstawił bezrobotnym swoją aktualną ofertę przeznaczoną dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, głównie finansowanie zwrotne. Podczas targów można było się również dowiedzieć jak założyć własną działalność gospodarczą, na jakie wsparcie finansowe można liczyć przy starcie swojej firmy i jej późniejszym rozwoju.

Na przybyłych tłumnie bezrobotnych czekały także warsztaty, które poprowadził pracownik Powiatowej Inspekcji Pracy. Z kolei pracodawcy mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Znak jakości MSUES »

22/12/2014

Mamy przyjemność poinformować, że otrzymaliśmy Znak Jakości MSUES – Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. logo cmyk

Znak jest gwarancją wysokiej jakości usług jakie świadczymy, naszego profesjonalizmu oraz efektywności prowadzonych szkoleń. Instytucje, które otrzymały taki znak, przeszły kilka etapów audytu weryfikującego, czy oferowane szkolenia, są na najwyższym poziomie.

Otrzymanie przez nas Znaku Jakości MSUES potwierdza, że spełniamy 22 standardy MSUES. Dla Klientów oznacza to zgodność naszej oferty z ich potrzebami i oczekiwaniami, przygotowanie merytoryczne i metodyczne trenerów, rzetelność przekazywanych treści oraz stosowanie różnorodnych form nauczania.

Znak jakości, który otrzymaliśmy, włącza nas również do instytucji, w których można realizować bony szkoleniowe – przyjazne dla przedsiębiorcy narzędzie dofinansowania szkoleń pracowników w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.