Oferta szkoleń


Szkolenie: WARSZTATY INTERPERSONALNE (8h)
Oferta skierowana wyłącznie do uczestników projektu Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

PROGRAM WARSZTATÓW INTERPERSONALNYCH


Szkolenie: WARSZTATY Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH (8h)
Oferta skierowana wyłącznie do uczestników projektu Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

PROGRAM WARSZTATÓW Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH


Szkolenie: SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UE (80h)
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do opracowywania i realizowania projektów z wykorzystaniem funduszy UE.
W rezultacie szkolenia uczestnicy:
- zapoznają się z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
– poznają zasady konstruowania projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł,
– będą umieli wypełnić dokumentację projektową oraz przeprowadzić analizę finansową projektu,
– zapoznają się z procedurami prawidłowej realizacji i rozliczania projektów.

PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UE


Szkolenie: OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA MAŁEJ FIRMY (150h)
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy przy obsłudze kadrowo-płacowej małej firmy z wykorzystaniem programów komputerowych.
W wyniku szkolenia uczestnik:
– zapozna się z podstawami zasadami prawa pracy,
– zapozna się z zasadami prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej,
– będzie potrafił naliczyć wynagrodzenie za pracę oraz sporządzić dokumenty z tym związane,
– nabędzie wiedzę i umiejętności związane z prawidłowym wypełnianiem dokumentów ZUS, zgłoszeniowych, wygłoszeniowych oraz rozliczeniowych,
– będzie potrafił obsługiwać z programy komputerowe związane z prowadzeniem kadr i płac – tj. Optima i Płatnik

PROGRAM SZKOLENIA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA


Szkolenie: KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA (150h)
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w księgowości lub prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem programów komputerowych.
W wyniku szkolenia uczestnik pozna:
– uproszczone formy ewidencji podatkowej, zasady ewidencji księgowej w formie księgi przychodów i rozchodów, wykorzystywanie programu CDN Optima do celów księgi przychodów i rozchodów, oraz rozliczania ryczałtu
– zasady współpracy przedsiębiorstwa z ZUS, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, sposoby wypełniania dokumentów ZUS, zasady ustalania wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obsługa programu Płatnik
– księgę handlową, składniki majątku i źródła ich finansowania, operacje gospodarcze, konta księgowe, konta przychodów i rozchodów, konta zespołu 4,5, dokumentację rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, środki trwałe, rozrachunki z tytułu podatków, bilans, zestawienie obrotów i sald, sprawozdanie finansowe, ustalenie wyniku finansowego
– wykorzystanie programów komputerowych w zakresie ewidencji księgowej w małych i średnich przedsiębiorstwach: CDN Optima, Symfonia

PROGRAM SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA


Szkolenie - HANDLOWIEC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SPRZEDAŻOWO – MAGAZYNOWEGO (90h)
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do pracy w handlu z wykorzystaniem komputera i programu szkoleniowo-magazynowego oraz kasy fiskalnej.
W rezultacie szkolenia uczestnicy będą:
– potrafili obsługiwać system operacyjny MS Windows oraz edytor tekstu MS Word
– umieli pozyskiwać dane z sieci Internet oraz wykorzystywać jej zasoby, w tym komunikację
– umieli prowadzić negocjacje handlowe oraz utrzymywać relacje z klientami
– potrafili obsługiwać program Subiekt GT w zakresie gospodarki magazynowej i fakturowania
– umieli obsługiwać kasę fiskalną
– znali zasady BHP w pracy handlowca

PROGRAM SZKOLENIA HANDLOWIEC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SPRZEDAŻOWO – MAGAZYNOWEGO