Zapraszamy do udziału w projekcie: „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”

01/08/2016

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolsce Zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstww okresie do końca 31.07.2019r.

Oferowane formy wsparcia:

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej województwa małopolskiego (powiaty:chrzanowski,olkuski,oświęcimski,wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniemdziałalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. – 31.07.2019r.

Wartość projektu: 19,688,096.49 zł

STRONA PROJEKTU: czasnabiznes.eu