PARTNERZY
Agencja Rozwoju Przemysłu
Agencja Rozwoju Przemysłu należy do akcjonariuszy naszej Agencji. Jest Instytucją odpowiedzialną za tworzenie Parków Przemysłowych w Polsce oraz wdrażającą Działanie 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, dające min. szansę na budowę infrastruktury w parkach przemysłowych, technologicznych i inkubatorach (inwestycje i doradztwo).

Adres:
Agencja Rozwoju Przemysłu
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
(Budynek "MARS", klatka "A")
tel.: (22)4603600, (22)4603700

http://www.arp.com.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nawiązaliśmy również współpracę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 4 kwietnia została podpisana umowa, której celem jest podnoszenie zdolności do świadczenia usług informacyjnych i doradczych przez naszą Agencję na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy pomocy PARP. Dzięki w / w współpracy ARMZ S.A. uzyskała bezpośredni dostęp do najnowszych i najpewniejszych informacji poprzez Centrum Zarządzania Informacją dla Partnerów PARP. Specjaliści z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzili również dwudniową sesję doradczą dla pracowników ARMZ S.A., dotyczącą min.: programów wsparcia publicznego dla MSP oraz funduszy strukturalnych, dzięki czemu możliwe jest podniesie standardu usług Agencji, obejmujących udzielanie informacji oraz doradztwo w zakresie:
 • dostępnych programów wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zasad korzystania z programów wsparcia publicznego dla MSP,
 • zasad przygotowywania wniosków o udzielanie wsparcia z funduszy strukturalnych,
 • zasad wyboru akredytowanych wykonawców usług doradczych oraz inwestycji.
Adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83
tel.: (22)4328080, fax: (22)4328620

e-mail: biuro@parp.gov.pl
http://www.parp.gov.pl/
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
8 marca 2005r. nasza Agencja podpisała umowę o współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach podjętej współpracy Lokalne Okienko Przedsiębiorczości (ARMZ S.A.) zobowiązuje się min. do:
 • rozpowszechniania wśród lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych informacji na temat możliwości uzyskania w MARR S.A. pożyczki, bądź poręczenia kredytu lub pożyczki oraz zasad udzielania pożyczek i poręczeń przez MARR S.A.
 • udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosków o pożyczkę lub poręczenia,
 • informowania przedsiębiorców o instytucjach lokalnych udzielających kredytów i pożyczek poręczanych przez MARR S.A.
Adres:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11
tel.: (12)4114603, 4138913, 4138551
fax: (12)4124379

e-mail: biuro@marr.pl
http://www.marr.pl/
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Od lipca 2005 roku Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. na podstawie umowy przedstawicielstwa zawartej z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka pośredniczy przy zawieraniu umów w ramach Funduszu Pożyczkowego FRRR. ARMZ S.A jako przedstawiciel FRRR w powiecie chrzanowskim świadczy usługi dla pożyczkobiorców w następującym zakresie:
 • informacji o możliwościach i warunkach korzystania z Funduszu Pożyczkowego FRRR,
 • pomocy w przygotowaniu dokumentacji pożyczkowej,
 • przygotowywania analizy finansowej przedsięwzięcia pożyczkobiorców,
 • wstępnej oceny w/w przedsięwzięcia oraz dokonania audytu,
 • informowania pożyczkobiorców o sposobie wypełniania wniosków,
 • przyjmowania zabezpieczeń pożyczek,
 • przyjmowania i wysyłania do FRRR kompletnych wniosków od pożyczkobiorców.
Adres:
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
34-700 Rabka Zdrój ul. Piłsudskiego 1
tel.: (18) 2677739

e-mail: poczta@fundacja.region-rabka.pl
http://pozyczki.region-rabka.pl/
Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju
Współpraca ze Stowarzyszeniem "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" została nawiązana w październiku 2005 roku. Celem partnerstwa jest pobudzenie lokalnych rynków w powiecie chrzanowskim i suskim.
19 czerwca 2006 roku została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Chrzanowie. Działalność Punktu Konsultacyjnego obejmuje:
 • świadczenie usług informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP, wyjaśnianie zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia,
 • udzielanie informacji dotyczących wypełniania wniosków o płatność w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MSP ze środków budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych programów i instrumentów wsparcia, w szczególności dostępnych w PARP,
 • zbieranie oraz bieżące aktualizowanie informacji na temat dostępnych programów i projektów wsparcia MSP realizowanych ze środków budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych programów i instrumentów wsparcia, w szczególności dostępnych w PARP.
Adres:
Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 41
tel.: (33) 8741103, fax (33) 8741285

e-mail: owpsucha@iap.pl
http://www.owpsucha.iap.pl