CHRZANOWSKO - TRZEBIŃSKI PARK PRZEMYSŁOWY


Dane archiwalne

17 maja 2005 roku zostało podpisane "Porozumienie w sprawie utworzenia i rozpoczęcia działalności przez CHTPP", pomiędzy Gminą Chrzanów, Trzebinia, Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Strony postanowiły utworzyć Chrzanowsko - Trzebiński Park Przemysłowy, stanowiący zespół wyodrębnionych nieruchomości, znajdujący się na obszarze powiatu chrzanowskiego o łącznej powierzchni 55,453 ha.

Tereny parku przemysłowego znajdują się na obszarze Gminy Chrzanów i Gminy Trzebinia. Gmina Chrzanów udostępniła do CHTPP teren w Chrzanowie przy ulicy Polnej, który obejmuje 8,9625 ha i stanowi własność Gminy Chrzanów. Gmina Trzebinia udostępniła do CHTPP tereny przy ulicy Piłsudskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini, które obejmują 7,4651 ha oraz tereny przy ulicy Kopalnianej w Trzebini o powierzchni 3,7802 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia (tereny wraz z budynkami kubaturowymi byłej Kopalni Siersza). Spółka Restrukturyzacji Kopalń udostępniła tereny wraz z budynkami kubaturowymi przy ulicy Grunwaldzkiej i Kopalnianej o łącznej powierzchni 35,2452 ha będące własnością Skarbu Państwa, a znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Na mocy tego porozumienia ARMZ S.A. została wyznaczona do zarządzania tymże Parkiem i jest to jedno z zadań strategicznych, jakie Agencja sobie wyznaczyła, w celu stworzenia dogodnych warunków do prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz pozyskiwanie inwestorów.

Podstawowym zadaniem powstającego CHTPP jest doprowadzenie do gospodarczego wzrostu regionu i zmniejszenia bezrobocia, poprzez kreowanie i rozwijanie przemysłu zaawansowanych technologii, wspieranie transferu i komercjalizacji technologii, stymulowanie procesów innowacyjnych oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Celem strategicznym projektu jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej, obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania, wyróżniającego się dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi. Spełnienie tych warunków spowoduje, że przedsiębiorcy będą mogli skutecznie konkurować na rynku koncentrując się na działalności podstawowej.

Z celem głównym projektu związane są następujące cele szczegółowe:

Cele społeczne:

 • Wsparcie procesów restrukturyzacji przemysłu przeprowadzanych w regionie oraz tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w przemyśle i usługach,
 • Budowa i rozwój infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój małych przedsiębiorstw w tworzonym Parku Przemysłowym,
 • Zagospodarowanie zbędnego majątku zakładów przemysłowych oraz świadczenie usług outsourcingu, głównie dla przedsiębiorców w CHTPP,
 • Pozyskanie przedsiębiorców i inwestorów poprzez aktywną promocję,
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców działających w obszarze CHTPP,
 • Transfer technologii przemysłowych do firm działających w obszarze CHTPP,
 • Pomoc przedsiębiorcom CHTPP w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym środków unijnych.

Cele ekonomiczne:

 • Poprawa warunków rozwoju i wzrost udziału wytwórczego i usługowego sektora MŚP w gospodarce lokalnej i regionalnej,
 • Stworzenie preferencyjnych warunków opłat użytkowych i podatkowych,
 • Zwiększenie wpływów do budżetów Gmin poprzez podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych, rekompensujących utratę wpływów z podatku od nieruchomości.

Cele ekologiczne:

 • Przystosowanie terenów poprzemysłowych pod działalność gospodarczo-społeczną,
 • Powstanie modelu przekształceń gospodarczo-społecznych na terenie podlegającym przemianom restrukturyzacyjnym,
 • Wykorzystanie dostępnych terenów, w tym poprzemysłowych i istniejącej infrastruktury technicznej na ochronę walorów krajobrazowych i gospodarczych innych terenów regionu, bez konieczności powiększania obszarów przemysłowych Gmin.

Po podpisaniu Porozumienia nastąpiły prace związane z przygotowaniami do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Opracowanie dokumentacji oraz działań informacyjno-promocyjnych dla CHTPP - Etap I". Rozpoczęto od inwentaryzacji terenów parku przemysłowego. W dalszej fazie prac nad CHTPP zostały podpisane umowy użyczenia terenów Gminy Chrzanów i Gminy Trzebini. Dzięki uzyskanym tytułom prawnym dnia 16 czerwca 2006 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu "Opracowanie dokumentacji oraz działań informacyjno-promocyjnych dla CHTPP - Etap I" w ramach działania 1.3: tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2007" - projekt doradczy na opracowanie koncepcji zagospodarowania CHTPP.

Projekt obejmuje szeroko pojęte działania doradcze, związane z przygotowaniem dokumentacji (m.in. mapy, badania hydro-geologiczne, opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz budowa bazy danych i systemu informatycznego) oraz kampanii informacyjno - promocyjnej (m.in. serwis internetowy, odpowiednie wydawnictwa, organizacja seminariów i konferencji dla potencjalnych inwestorów).

W dniu 06.11.2007 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. o dofinansowaniu Projektu CHTTP realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (lata 2004 - 2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm). Projekt pn. "Opracowanie dokumentacji oraz działań informacyjno - promocyjnych dla CHTPP - etap I" będzie realizowany w okresie od listopada 2007 do czerwca 2008 roku. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 12,5 % współfinansowane przez Gminę Trzebinia.